Import dữ liệu từ File Excel vào PowerBI

Trong bài viết này sẽ hướng dẫn cách nạp một File Excel vào PowerBI và tạo ra một report đơn giản.

Trong ví dụ bài viết, dữ liệu File Excel được sử dụng dữ liệu mẫu: File Financial Sample của Microsoft: Link tải

Để nạp dữ liệu từ File Excel vào, tại Menu File, ta chọn Get Data à Excel. Đối với Data Source là File Excel, PowerBI chỉ có một loại kết nối dữ liệu duy nhất là Import toàn bộ nội dung Data Source vào PowerBI Desktop.

Chọn đến File Excel vừa tải, nhấn Open.

Chọn sheet dữ liệu sẽ sử dụng, nhấn Load và chờ một lát để dữ liệu được nạp vào PowerBI.

Tại thanh công cụ bên trái, chuyển đến mục Data để xem dữ liệu đã được Import vào.

 

Ở ví dụ này, ta sẽ tạo một biểu đồ đơn giản biểu thị Lợi nhuận (Profit) của từng sản phẩm (Product) theo từng tháng (Month Number).

Ta chuyển sang mục Report. Tại thanh công cụ bên phải, ở mục Visualizations, ta chọn Clustered Column Chart. Một chart trống được tạo ra.

Tại mục Fields, ta lần lượt chọn Axis là Month Number, Legend là Product và Value là Profit. PowerBI sẽ tạo ra một biểu đồ tương ứng.

Một điểm thú vị của PowerBi là ta có thể tương tác với Chart vừa tạo. Ta có thể click chuột trái vào từng màu, tương ứng với từng sản phẩm để làm nổi thông tin của chỉ một sản phẩm vừa chọn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *