Power BI Hàng hóa (Giá trị kho theo giá nhập mới nhất)

Trong bài trước đã hướng dẫn việc xây dựng báo cáo bằng Power BI Hàng hóa có đặc thù: xác định được vị trí món hàng cụ thể trong kho, xác định được còn bao nhiêu hàng hóa theo hạn sử dụng, và do đó, Power BI Hàng hóa này dùng phương pháp giá nhập chính xác cho số lượng hàng tồn, như vậy, giá trị hàng tồn kho là tổng chi phí thực tế công ty đã chi ra cho đúng số lượng tồn hiện tại trong kho.

Tuy nhiên, có các doanh nghiệp không xác định các tính chất như (hạn sử dụng hay vị trí tồn) khi nhập và xuất kho (do đặc thù hoạt động kinh doanh). Khi đó, để Power BI Hàng hóa sử dụng được, dữ liệu đầu vào cần thay đổi và các xây dựng data model cho BI Hàng hóa sẽ khác. Đồng thời, do thay đổi dữ liệu đầu vào nên Power BI Hàng hóa này sẽ dùng phương pháp giá nhập cuối cùng để xác định giá trị hàng tồn kho (theo nguyên tắc giá nhập cuối cùng là giá trị thị trường để xác định giá trị kho hàng).

  1. Nguồn dữ liệu đầu vào

Chúng ta cần bảng dữ liệu đầu vào chứa thông tin nhập xuất hàng hóa của Doanh nghiệp, cụ thể như hình sau:

 

Bảng dữ liệu tạo thêm

Từ bảng dữ liệu trên, data model trong Power BI Hàng hóa như sau

 

Các cột dữ liệu cần tạo thêm:

  • Nhap_Xuat = [So_Nhap] – [So_Xuat]
  • SanPham_ViTri = [San_Pham]&[Vi_Tri]
  • Gia_Tri_Ton = if([Gia_Nhap] <> 0, [Gia_Nhap]*[So_Nhap],[Gia_Nhap_Hang_Xuat]*[Nhap_Xuat])
  • Canh_Bao_Ton = [Hang_Ton_Kho] – [Ton_Min]
  • Tạo Table “Nhap” dựa trên table “The_Kho”, mục đích lấy giá nhập mới nhất để tính giá trị kho hàng với số lượng hiện tại.

 

Kết quả

Ta có thể chọn Kho 1 hay Kho 2 để xem chi tiết tên sản phẩm, số lượng tồn và giá trị của Kho, hoặc xem toàn bộ số lượng và giá trị hàng hóa của toàn công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *