Sử dụng SUMX() trong Power BI

SUMX là một trong những hàm thường hay được sử dụng nhất trong bộ hàm DAX. SUMX đặc biệt hữu dụng khi kết hợp với các hàm filter, lookup, calculate,…

SUMX cũng thuộc nhánh bộ hàm toán học (Math Function).

Cú pháp:

SUMX(<table>, <expression>)

Tham số:

– table: khai báo thông tin bảng chứa dữ liệu cần tính toán

– expression: khai báo các phương thức tính toán, có thể kết hợp các hàm filter

Giá trị trả về: giá trị thập phân

VD1: thực hiện tính toán Tổng tiền dựa trên 2 thông tin: Số lượng & Giá bán trong bảng Banhang. Hàm sẽ như sau:

SUMX(‘Banhang’, ‘Banhang'[Số lượng] * ‘Banhang'[Giá bán])

VD2: phát triển từ VD1 là chỉ tính tổng các sản phẩm được bán tại thị trường VN:

SUMX(FILTER(‘Banhang’, ‘Banhang'[Quoc gia] = “VN”, ‘Banhang'[Thanh tien])

Kết quả trả về:

Trên là 2 VD cơ bản, ngoài ra tùy vào ngữ cảnh yêu cầu cụ thể mà các bạn có thể mở rộng thêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *