Power BI: sử dụng hàm CALCULATE ()

CALCULATE là loại hàm trong DAX thường dùng để lọc giá trị theo 1 biểu thức tính toán nào đó.

Cú pháp:

CALCULATE(<expression>, <filter1>, <filter2>,…)

Tham số:

– Expression: khai báo biểu thức tính toán

– filter1, filter2: khai báo các điều kiện lọc dữ liệu cho biểu thức tính toán

Giá trị trả về: trả về kết quả là giá trị từ biểu thức tính toán

Ví dụ: Tôi muốn lấy tổng doanh thu trong năm 2017 của 1 sản phẩm nào đó từ các thông số Doanh thuNăm, Sản phẩm trong bảng Sale Datamaker. Tôi viết hàm như sau

=CALCULATE(sum(‘Sale Datamaker'[Doanh thu]),’Sale Datamaker'[Năm]=2017,’Sale Datamaker'[Sản phẩm]=”TV”)

Kết quả trả về:

Một số lưu ý khi sử dụng hàm CALCULATE:

– Filter(điều kiện lọc) không thể tham chiếu tới 1 measure

– Trong biểu thức khai báo không thể sử dụng bất kỳ hàm nào trả về giá trị dạng bảng, bao gồm các hàm tổng hợp.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *