Hướng dẫn sử dụng hàm Coalesce() trong Power BI

Hàm Coalesce() là gì?

Hàm COALESCE() sẽ đánh giá biểu thức đầu tiên và nếu nó là giá trị Blank, thì sẽ trả về biểu thức thứ 2. Trong trường hợp có nhiều biểu thức hàm sẽ trả về biểu thức tiếp theo nếu tất cả các biểu thức trước đó được đánh giá là Blank. Nếu tất cả các đối số đều Blank COALESCE() cũng sẽ trả về Blank.

Cấu trúc:

COALESCE (Expression1, Expression2, Expression3…..)

Trong đó:
Expression: Các biểu thức DAX trả về một giá trị vô hướng.

Cách thức sử dụng hàm

Các bạn hãy cùng dataMAKER theo dõi ví dụ bên dưới để hiểu rõ hơn về hàm COALESCE() nhé:

DataMAKER có bảng doanh thu bán hàng theo tháng như hình bên dưới:

Thực hiện tính tổng doanh số bán hàng bằng hàm bằng hàm Sum, Và sau đó tạo slicer để xem doanh số bán hàng theo từng tháng.

Các bạn thấy ở tháng 2 không có doanh số bán hàng, Card sẽ trả về giá trị blank. Nhưng trên thực tế nếu tháng không có doanh số bán hàng thì giá trị trả về sẽ bằng 0, vì vậy để thực hiện đúng với yêu cầu, dataMAKER sẽ sử dụng hàm cặp hàm IF & ISBLANK() và hàm COALESCE() để đặt điều kiện nếu giá trị là trống thì biểu thức sẽ trả về 0.

Total Sales (IF & ISBLANK) = IF (ISBLANK([Total Sales]), 0 , [Total Sales])

Total Sales (Coalesce)= COALESCE ([ Total Sales], 0 )

Như các bạn đã thấy, 2 biểu thức trên đều trả về giá trị như nhau, hàm COALESCE() giống như một biểu thức rút gọn của cặp hàm IF() & ISBLANK(). Sử dụng hàm COALESCE() sẽ giúp cho người tạo tránh sử các biểu thức IF() lồng nhau nếu có nhiểu biểu thức trống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *