Cách tìm giá trị trong ‘cell’ cụ thể với DAX trong Power BI

Chào các bạn, như các bạn đã biết Power BI chỉ có khái niệm cột, dòng, bảng, list chứ không

Read more