Hướng dẫn sử dụng hàm SUM trong Power BI

Trong thời gian qua dataMAKER nhận được rất nhiều đề xuất của các bạn về việc muốn được tham khảo những bài viết chuyên đề về DAX để nắm rõ hơn về cách thức thực hiện cũng như hiểu được vai trò của DAX trong khai thác Power BI.
Dựa trên nhu cầu này, dataMAKER sẽ tiến hành thực hiện các bài viết từ cấp độ cơ bản đến nâng cao theo cách dễ hiểu nhất, dễ tiếp cận nhất với mong muốn chia sẻ & giúp các bạn khai thác Power BI tốt hơn.

Trong bài đầu tiên về DAX này, dataMAKER sẽ mô tả hàm hay sử dụng: SUM.
Hàm này thuộc nhánh bộ hàm toán học (Math Function).
SUM:
Ý nghĩa: hàm dùng tính tổng các giá trị trong một cột.
Cú pháp:

SUM(<column>)

Lưu ý:

– Các tham số để trong dấu <> là tham số bắt buộc phải khai báo.
– Column: đây là cột chứa các giá trị mà bạn muốn tính tổng.
– Kiểu giá trị kết quả trả về: tương ứng với kiểu giá trị được định nghĩa của cột chứa giá trị. Cụ thể: nếu cột này toàn kiểu Whole number thì giá trị trả về cũng là Whole number.

Câu hỏi: vậy nếu tôi sử dụng sum cho các giá trị không phải kiểu số thì kết quả thế nào?
-> Lưu ý trong trường hợp này hàm không báo lỗi mà trả về giá trị blank.

Khả năng kết hợp: đây là hàm cơ bản được sử dụng rất thường xuyên, có thể tùy biến linh hoạt với các hàm khác tùy theo ngữ cảnh để có kết quả mong muốn. VD: Calculate, Filter,…

VD thực tế:
dataMAKER có bảng thông tin sau và muốn thực hiện tính tổng tiền cho toàn bộ mã khách hàng:

Cú pháp thực hiện:

sum_tien = sum([tien])

Kết quả trả về như sau:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *