30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Cách tìm giá trị trong ‘cell’ cụ thể với DAX trong Power BI

Chào các bạn, như các bạn đã biết Power BI chỉ có khái niệm cột, dòng, bảng, list chứ không có khái niệm ô – ‘cell’ cụ thể như trong Microsoft Excel.

Điều này rõ ràng là một trở ngại không nhỏ cho các bạn đã dùng quen Excel. Trong bài này dataMAKER sẽ hướng dẫn 1 hàm cơ bản nhưng rất hữu dụng trong việc truy xuất giá trị trong ‘cell’.

Hàm DAX ở đây mà dataMAKER đề cập đến là LOOKUPVALUE:

Cú pháp:

LOOKUPVALUE( <result column>, <search column>, <search value>, [<more search columns>, <more search values>]…,[<alternate result>])

Tham số:

 • result column: Cột kết quả muốn lấy làm đầu ra của biểu thức này.
 • Search Column: Cột cần thực hiện tìm kiếm?
 • Search Value: Giá trị cần tìm kiếm là gì?
 • Alternate Result: Giá trị nào sẽ được sử dụng nếu giá trị tìm kiếm không được tìm thấy trong bảng dữ liệu

Giá trị trả về: giá trị của ‘cell’ cụ thể.

VD: Tôi có bảng thông tin sản phẩm sau:

Và tôi muốn tìm tên sản phẩm có mã sản phẩm là 869, vậy cú pháp sẽ như sau:

LOOKUPVALUE(
   'Product'[Product], 
   Product'[ProductID], 
   869, 
   "Giá trị không tồn tại"
   ) 

Trong trường hợp, hàm trên sẽ trả về tên sản phẩm sau:

Trong trường hợp giá trị không được tìm thấy thì kết quả sẽ trả về như sau:

Như vậy, chúng ta đã thực xong việc tìm giá trị cụ thể của 1 ‘cell’ trong Power BI.

Dĩ nhiên, với hàm trên chúng ta có thể đưa thêm nhiều tham số để tăng mức độ chính xác trong trường hợp bảng phức tạp hơn.

VD: tôi chỉ muốn tìm những sản phẩm có mã 2909 nhưng chỉ thuộc nhóm sản phẩm Urban thì hàm sẽ mở rộng như sau:

LOOKUPVALUE(
   'Product'[Product], 
   'Product'[Category],
   "Urban",
   'Product'[ProductID], 
   2909, 
   "Giá trị không tồn tại"
   ) 

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *