30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

[DAX] sử dụng hàm RELATED trong Power BI

Chào các bạn, hôm nay dataMaker sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm RELATED trong Power BI.

Hàm RELATED trong Power BI là gì?

Hàm RELATED giúp trả về một giá trị liên quan từ một bảng khác. Hàm này tương tự như hàm tra cứu giá trị VLOOKUP mà chúng ta thường dùng trong MS Excel.

Tuy nhiên, trong Power BI trước khi áp dụng hàm DAX này, chúng ta cần tạo mối quan hệ mô hình dữ liệu giữa các bảng mà chúng ta đang đề cập đến. Dưới đây là cú pháp của hàm RELATED trong Power BI.

RELATED (<Column>)

Tham số:

<Column>: Cột chứa giá trị mà bạn muốn truy xuất

Giá trị trả về: Một giá trị duy nhất có liên quan đến đối tượng cần tính.

Ví dụ:
Chúng ta có 1 bảng: “Product Table” bao gồm tên sản phẩm và đơn giá bán của từng sản phẩm.

và một bảng  “SalesTable” gồm tên sản phẩm và số lượng bán của từng sản phẩm.


Để tính thành tiền bán được của từng sản phẩm, chúng ta có thể viết hàm như sau:

Total  =   Sales_Table [Units Sold]    *    RELATED (Product_Table[Price])

Kết quả trả về:

Lưu ý:

  • Trước khi sử dụng hàm RELATED chúng ta cần phải thiết lập mối quan hệ giữa 2 bảng “Product_Table” và  “Sales_Table” dựa vào cột Product.

Như vậy, dataMAKER đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm RELATED trong Power BI. Chúc các bạn thực hiện thành công nhé!

Để tìm hiểu về cách thiết lập quan hệ (Relationships) trong Power Bi bạn có thể tham khảo bài viết Tạo quan hệ ràng buộc cơ sở dữ liệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *