[DAX] Hàm RELATEDTABLE trong Power BI

Chào các bạn để tiếp nối bài viết sử dụng hàm RELATED trong Power BI, hôm nay dataMAKER sẽ chia sẻ với các bạn về cách sử dụng hàm RELATEDTABLE trong Power BI. Chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu nhé!

Hàm RELATEDTABLE là gì?

Hàm RELATEDTABLE giúp trả về giá trị tương ứng từ một bảng có liên quan được lọc để nó chỉ bao gồm các hàng có liên quan.

Không giống như hàm RELATED, RELATEDTABLE đánh giá các hàng dựa trên các bộ lọc được áp dụng. Hàm này là một phím tắt cho hàm Calculatetable không có bộ lọc bổ sung, chỉ chấp nhận tham chiếu bằng bảng chứ không phải biểu thức bảng.

Cú pháp:

RELATEDTABLE (<TableName>)

Tham số:

<TableName> : Tên bảng mà bạn muốn lấy giá trị

Giá trị trả về: Một bảng các giá trị

Ví Dụ:

Chúng ta có 1 bảng: “Product Table” bao gồm tên sản phẩm và đơn giá bán của từng sản phẩm

và một bảng  “Sales Table” gồm tên sản phẩm, nhóm bán hàng và số lượng bán của từng sản phẩm theo từng nhóm.

Để tính tổng doanh thu bán được của từng sản phẩm ta có thể viết hàm như sau:

Total Revenue = Product_Table [ Price] * SUMX ( RELATEDTABLE (Sales_Table), Sales_Table [Units Sold])

Kết quả trả về:

Lưu ý:

  • Hãy nhớ thiết lập mối quan hệ giữa hai bảng Product_Table và Sale_Table dựa vào cột Product.
  • Trong công thức này hàm SUMX hoạt động như một trình lặp và truy xuất giá trị tổng doanh thu bán được của từng sản phẩm không phân biệt theo nhóm bán hàng.

Vậy là, dataMAKER đã chia sẻ cho các bạn về cách sử dụng hàm RELATEDTABLE. Chúc các bạn thực hiện thành công và hãy nhớ theo dõi các bài viết tiếp theo của dataMAKER nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *