[DAX] VALUES hay SELECTEDVALUE trong Power BI DAX?

Chào các bạn, hôm nay dataMAKER sẽ giới thiệu đến các bạn về hàm VALUES và SELECTEDVALUE trong Power BI, 2 hàm này rất thường được sử dụng khi viết DAX trong Power BI.

Hàm VALUES ()

Hàm VALUES giúp trả về giá trị một bảng có giá trị duy nhất từ một cột ban đầu được chỉ định.

Cú pháp:

VALUES (<TableNameOrColumnName>)

Tham số:
<TableNameOrColumnName> : Tên bảng hoặc cột

Giá trị trả về: Toàn bộ một bảng hoặc một bảng có nhiều cột.

Hàm SELECTEDVALUE ()

Hàm SELECTEDVALUE trả về giá trị khi chỉ có một giá trị trong cột được chỉ định, nếu không trả về kết quả thay thế.

Cú pháp:

SELECTEDVALUE (<ColumnName>, <alternateResult>)

Tham số:
<ColumnName>: Cột mà từ đó một giá trị duy nhất được trả về
<alternateResult>: giá trị trả về khi không có giá trị hoặc nhiều hơn một giá trị trong cột được chỉ định, nếu bỏ qua giá trị mặc định là Blank.

Giá trị trả về: Giá trị được lọc xuống chỉ còn một giá trị riêng biệt

Ví dụ:
DataMAKER có một bảng Sales Table như bên dưới:

Để kiểm tra các sản phẩm được bán ở một hay nhiều hơn một quốc gia bạn có thể viết hàm như sau:

= IF ( HASONEVALUES (Sales_Table [Country]), VALUES ( Sales_Table [Country]) , “More than one country”

Kết quả:

  • Hàm HASONEVALUE kiểm tra xem nếu kết quả chỉ có duy nhất một giá trị riêng biệt thì trả về True, ngược lại trả về giá trị khác.
  • Hàm Values trả về một giá trị riêng biệt trong cột Country.

Để làm công thức DAX trên trở nên ngắn gọn hơn và cho ra kết quả tương tự chúng ta có thể dùng hàm SELECTEDVALUE thay thế cho biểu thức HASONEVALUES và VALUES như sau:

= SELECTEDVALUE ( Sales_Table [Country] , “More than one country”)

Kết quả:

– Nhận xét:
Hàm SELECTEDVALUE đơn giản hóa cú pháp của một mẫu chung liên quan đến hai hàm HASONEVALUE và VALUES để lấy giá trị từ ngữ cảnh bộ lọc. Vì vậy, ta có thể dùng hàm SELECTEDVALUE để thay thế cho biểu thức HASONEVALUES và VALUES khi viết DAX trong Power BI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *