30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Toán tử trong Power Query M

Cùng với các toán tử thông thường, M-language (Power Query M) còn có 1 danh sách các hàm đặc biệt được coi là những toán tử. Những toán tử này kết hợp hai giá trị và trả về 1 giá trị đơn theo cách mà hàm đó hoạt động. Bài viết này sẽ giới thiệu một số toán tử thường gặp.

Toán tử số học

Gồm các toán tử cộng trừ nhân chia như Excel (+, -, *, /). Các toán tử này không chỉ tính toán cho dữ liệu kiểu số mà còn có thể tính toán cho kiểu ngày tháng hoặc kiểu ngày giờ. Ví dụ như ngày cộng với 1 khoảng thời gian
Ví dụ: +3 ngày cho 29/03/2022 được kết quả là: 01/04/2022 như sau:

Toán tử luỹ thừa:

Dùng hàm:

 Number.Power(<số>, <số mũ>)

Có thể dùng hàm này để tính căn số bậc 2, 3, … n. Ví dụ như ảnh sau:

Toán tử so sánh

Gồm các toán tử <, >, <=, >=, =, =, <>
So sánh các giá trị sẽ trả về giá trị true/ false
Cũng có thể so sánh 2 list với nhau với toán tử = như sau:
2 List {A,B,C} = {B,C,A} sẽ trả về giá trị false

Toán tử nối và hợp nhất

Là toán tử &, dùng để nối chuỗi, hợp nhất 2 hoặc nhiều list, nhiều record, hoặc nhiều table.

Sau đây là 1 vài ví dụ:

Ghép 2 chuỗi  “data“ & “Maker” trả về kết quả “dataMaker”

Ghép 2 List {1, 2, 3} & {4, 5} trả về list hợp nhất có 5 phần tử {1, 2, 3, 4, 5}

Nối 2 records [ a = 3] & [b = 4] trả về 1 record hợp nhất có 2 field là [a=3, b=4]

Trên đây là một số toán tử mà bạn hay gặp nhất.

Hẹn gặp bạn ở bài viết tiếp theo. Hãy chia sẽ nếu thấy hữu ích nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *