30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Chuyển đổi data khi data nguồn gồm 2 dòng tiêu đề

Bài viết này dataMaker hướng dẫn chuyển đổi data khi data nguồn có 2 dòng tiêu đề.

Ví dụ: Chuyển data nguồn sau:

Thành data như ảnh sau:

Các bước thực hiện:

Bước 1: Xoay bảng

Thực hiện chọn Transform > Transpose như ảnh sau.

Sau thao tác trên được kết quả sau.

Bước 2: Điền chỗ trống

Chọn Column1 trong bảng ở bước 1 rồi nhấn chọn Transform > Fill > Down như ảnh sau.

Sau thao tác trên được kết quả sau.

Bước 3: Đưa dòng 1 lên làm tiêu đề

Chọn Transform > Use First Row as Headers như ảnh sau.

Sau thao tác trên được kết quả sau:

Bước 4: Mở rộng column chứa tiêu đề cột của data nguồn

Chọn 2 cột chứa tiêu đề data nguồn, phải chuột và chọn Unpivot Other Columns như ảnh sau.

Sau thao tác trên được kết quả sau.

Tiếp theo đổi tên cột, định dạng lại kiểu dữ liệu cho các cột là hoàn thành yêu cầu, chúc các bạn thành công.

Trên đây là một ví dụ nhỏ về xử lý dữ liệu các bạn thường gặp, dataMaker sẽ thực hiện một vài các ví dụ, Tips & tricks về xử lý dữ liệu bằng Power Query mời các bạn cùng đón đọc ở các bài viết tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *