30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Cách dùng Each, If Then Else và Try Otherwise

Cách dùng each:

Biểu thức each để truy thông tin giá trị từng dòng trong 1 cột trong cùng 1 bảng.
Ví dụ: tạo 1 cột Double có giá trị bằng cột Numbers nhân 2 cho bảng sau:

Để thêm 1 cột Double muốn nhân đôi các số ở từng dòng dùng hàm Table.AddColumn kết hợp với hàm each. Nhập và chạy code:

 = Table.AddColumn(Source, "Double", each 2*[Numbers])

Sau thao tác trên, ta sẽ thu được kết quả như sau:

Cách dùng if then else

Biểu thức if then else là biểu thức điều kiện trả về giá trị tuỳ thuộc vào điều kiện cho trước


Cú pháp:

if <điều kiện> then <kết quả nếu điều kiện đúng> else <kết quả nếu điều kiện không đúng>

Tiếp tục sử dụng ví dụ trên, ta có yêu cầu thêm 1 cột status với điều kiện:

  • [Number]<5 là Fail,
  • [Number]>= 5 là Pass.

Nhập và chạy code:

= Table.AddColumn(Source,"Status", each if [Numbers] < 5 then "Fail" else "Pass") 

Được kết quả sau:

Lưu ý: Trong trường hợp nhiều hơn 1 điều kiện thì dùng thêm else if.


Cú pháp:

if <điểu kiện> then <kết quả nếu điểu kiện đúng> else if <điều kiện> then <kết quả nếu điểu kiện đúng> then <kết quả nếu điều kiện không đúng>


Ví dụ: thêm điều kiện: [Numbers] > 8 là “Good”, bạn sửa code thành:

 = Table.AddColumn(Source,"Status", each if [Numbers] < 5 then "Fail" else if [Numbers] < 9 then "Pass" else "Good") 

Rồi chạy code trên , được kết quả sau:

Cách dùng try otherwise

Trong tính toán có trường hợp dữ liệu sinh ra lỗi như cộng trừ với text, chia cho zero, … sẽ phát sinh lỗi. Sử dụng try otherwise để bỏ qua lỗi.


Cú pháp:

try <Trường hợp lỗi> otherwise "Thông báo lỗi"

Tiếp tục với ví dụ trên, yêu cầu thêm 2 cột là Score Bonus như sau:

Tiếp theo cộng 2 cột Score Bonus ra cột Total được ảnh sau:

Như ảnh trên đã xuất hiện 3 dòng lỗi do số + chữ. Để bỏ qua lỗi dùng try otherwise.

Sửa Code (1) thành:

Table.AddColumn(#"Added Custom1", "Total", each try [Score]+[Bonus] otherwise "Fail")

Lỗi sẽ được bỏ qua và thay là chữ “Fail” như ảnh sau:

Qua bài viết, các bạn đã biết cách dùng cơ bản của each, if then else, try otherwise trong Power Query, dataMaker sẽ thực hiện một vài các Tips & tricks về xử lý dữ liệu bằng Power Query, mời các bạn cùng đón đọc ở các bài viết tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *