[DAX] SUBSTITUTE() và REPLACE(), Thay thế một chuỗi văn bản này thành một chuỗi văn bản khác.

Chào các bạn, trong bài viết hôm nay dataMAMER sẽ hướng dẫn các bạn về cách thay thế một phần văn bản bằng một phần khác trong Power BI, chức năng này thường được dùng để sửa lỗi chính tả trong văn bản gốc. Và trong Power BI DAX, thì hàm SUBSTITUTE() và hàm REPLACE() sẽ giúp chúng ta thực hiện công việc này.

Hàm SUBSTITUTE()

Hàm SUBSTITUTE() giúp thay thế văn bản hiện có thành một chuỗi văn bản mới. Cấu trúc của hàm này là:

SUBSTITUTE(<text>, <old_text>, <new_text>, <instance_num>)

Thông số:

 • <text>: văn bản mà bạn muốn thay thế các ký tự, hoặc tham chiếu đến cột chứa văn bản
 • <old_text>: chuỗi văn bản gốc hiện có mà bạn muốn thay thế.
 • <new_text>: nội dung văn bản mới được thay thế
 • <instance_num>: (tham số tùy chọn) lần xuất hiện (số lần lặp lại) của từ được thay thế. Nếu tham số không được chỉ định, thì theo mặc định, tất cả các lần xuất hiện (lặp lại) của từ tìm kiếm sẽ được thay thế.

Ví dụ: Chúng ta thấy quốc gia ThaiLan trong cột Country bị viết sai, để sửa lại cho đúng bạn có thể viết hàm Substitute như sau:

=SUBSTITUTE( ‘Table'[Country], “Thailann”, “ThaiLan”)

Hàm REPLACE()

Hàm REPLACE thay thế một phần ký tự trong chuỗi văn bản bằng một chuỗi văn bản khác dựa trên số ký tự bạn chỉ định. Cấu trúc của hàm:

REPLACE(<old_text>, <start_num>, <num_chars>, <new_text> )

Thông số:

 • <old_text> : Chuỗi ký tự mà bạn muốn thay thế nội dung bên trong
 • <start_num> : Vị trí của ký tự trong chuỗi văn bản gốc mà bạn muốn thay thế
 • <num_chars> : Số ký tự mà bạn muốn thay thế
 • <new_text> : nội dung phần chuỗi ký tự mới được thay thế.

Ví dụ: Để thay thế ký tự đầu tiên (A) trong cột “Product Code” bằng một ký tự mới “M”, chúng ta viết hàm như sau:

= REPLACE(‘Table'[Product Code], 1, 1, “M”)

Nhận xét:

 1. Sử dụng hàm SUBSTITUTE() khi bạn muốn thay thế văn bản cụ thể trong một chuỗi văn bản.
 2. Sử dụng hàm REPLACE() khi bạn muốn thay thế bất kỳ văn bản nào có độ dài thay đổi, xảy ra ở một vị trí cụ thể trong văn bản.
 3. Hàm SUBSTITUTE() phân biệt chữa hoa, chữ thường. Nếu trường hợp không khớp giữa Text Old_Text, Substitute() sẽ không thay thế văn bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *