30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Sử dụng các hàm làm tròn giá trị trong Power BI

Trong bài này, dataMAKER sẽ hướng dẫn các bạn hàm làm tròn giá trị, DAX cung cấp cho chúng ta 4 loại hàm làm tròn sau:

– ROUND()

– ROUNDUP()

– ROUNDDOWN()

– MROUND()

-> Các hàm này đều thuộc nhánh bộ hàm toán học (Math Function)

 

Tuy cùng được sử dụng cho mục đích làm tròn đến giá trị mong muốn nhưng về cơ bản có một số khác biệt. dataMAKER sẽ mô tả hàm thường dùng nhất để giúp các bạn hiểu cách sử dụng.

ROUND()

Cú pháp:

ROUND(<number>, <num_digits>)

Tham số:

– Number: là số bạn muốn làm muốn thực hiện việc làm tròn giá trị.

– num_digits:  được linh hoạt khai báo tùy theo giá trị mong muốn như sau:

– Giá trị > 0: làm tròn giá trị thập phân

– Giá trị = 0: làm tròn đến giá trị gần nhất

– Giá trị < 0: làm tròn theo giá trị đầu tiên

VD cụ thể: làm tròn giá trị: 29.09

– Trường hợp giá trị > 0:

– Trường hợp giá trị = 0:

– Trường hợp giá trị < 0:

Các bạn có thể tiếp tục thử nghiệm với các hàm còn lại theo cú pháp trên.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *