30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Sử dụng RAND() & RANDBETWEEN() trong Power BI

RAND() & RANDBETWEEN() đều thuộc nhóm bộ hàm toán học (Math Function).
Mục đích đều dùng để tạo một giá trị ngẫu nhiên, thường dùng trong trường hợp cần giả lập giá trị để thử nghiệm các tính toán. Vì 2 hàm này có mục đích sử dụng như nhau & không khác biệt nhau nhiều về cú pháp nên dataMAKER gom chung vào 1 bài viết.

1. RAND(): dùng để tạo giá trị ngẫu nhiên trong khoảng giá trị cho phép: >=0 && <1.
Kết quả trả về: số thập phân.
Cú pháp:

RAND()

VD:
RAND()
-> Kết quả trả về số sẽ là số ngẫu nhiên trong dãy số từ 0 ->1.

2. RANDBETWEEN(): dùng tạo giá trị ngẫu nhiên trong khoảng giá trị được người dùng nhập liệu.
Kết quả trả về: dạng số.
Cú pháp:

RANDBETWEEN(value 1, value 2)

VD:
RANDBETWEEN(1,100)
-> Kết quả trả về số sẽ là số ngẫu nhiên trong dãy số từ 1 -> 100.

Khả năng mở rộng:
Hai hàm trên có thể dùng kết hợp với các công thức tính toán hay các hàm khác, thậm chí bạn có thể kết hợp 2 hàm này với nhau.
VD:
Kết hợp tính toán:


Kết hợp hàm khác:

Lưu ý: 2 hàm trên không áp dụng trong trường hợp áp dụng kiểu kết nối Direct mode.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *