30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power BI: sử dụng hàm CALCULATE ()

CALCULATE là loại hàm trong DAX thường dùng để lọc giá trị theo 1 biểu thức tính toán nào đó.

Cú pháp:

CALCULATE(<expression>, <filter1>, <filter2>,…)

Tham số:

– Expression: khai báo biểu thức tính toán

– filter1, filter2: khai báo các điều kiện lọc dữ liệu cho biểu thức tính toán

Giá trị trả về: trả về kết quả là giá trị từ biểu thức tính toán

Ví dụ: Tôi muốn lấy tổng doanh thu trong năm 2017 của 1 sản phẩm nào đó từ các thông số Doanh thuNăm, Sản phẩm trong bảng Sale Datamaker. Tôi viết hàm như sau

=CALCULATE(sum(‘Sale Datamaker'[Doanh thu]),’Sale Datamaker'[Năm]=2017,’Sale Datamaker'[Sản phẩm]=”TV”)

Kết quả trả về:

Một số lưu ý khi sử dụng hàm CALCULATE:

– Filter(điều kiện lọc) không thể tham chiếu tới 1 measure

– Trong biểu thức khai báo không thể sử dụng bất kỳ hàm nào trả về giá trị dạng bảng, bao gồm các hàm tổng hợp.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

One thought on “Power BI: sử dụng hàm CALCULATE ()

  • 26/02/2021 at 5:40 PM
    Permalink

    Bạn cho mình hỏi về cộng luỹ kế từ tuần đầu tiên đến tuần hiện tại thì dùng hàm Calculate thế nào ? Cảm ơn bạn

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *