30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Hàm DATESBETWEEN trong Power BI

Chào các bạn, chúng ta sẽ cùng làm quen thêm 1 hàm về thời gian: DATESBETWEEN trong bài hôm nay.

Hàm này sử dụng để xác định 1 khoảng thời gian xác định từ 1 cột thời gian cho trước.

Cú pháp:

DATESBETWEEN(<Date>,<Start_Date>,<End_Date)

Tham số:

– Date: khai báo tên cột dữ liệu chứa định dạng ngày tháng bạn muốn tham chiếu tới.

– Start_Date: khai báo ngày bắt đầu bạn muốn lấy trong cột dữ liệu ngày bạn đã khai báo trước đó. Nếu bạn để trống giá trị này thì Power BI sẽ tự động lấy thời điểm sớm nhất có trong cột dữ liệu ngày.

– End_Date: khai báo ngày kết thúc bạn muốn lấy trong cột dữ liệu ngày bạn đã khai báo trước đó. Nếu bạn để trống giá trị này thì Power BI sẽ tự động lấy thời điểm trễ nhất có trong cột dữ liệu ngày.

Giá trị trả về: trả về chuỗi các ngày tính từ thời điểm Start_Date và End_Date bạn đã khai báo

Ví dụ: tôi muốn tính tổng doanh thu từ năm 2015 đến năm 2017, tôi viết cú pháp cho 1 measure như sau:

DT_Datesbetween = CALCULATE(sum(‘Sale Datamaker'[Doanh thu]),DATESBETWEEN(‘Sale Datamaker'[Dates],01/01/2015,13/12/2017))

Hoặc tôi muốn sử dụng kết hợp với hàm DATE mà tôi đã hướng dẫn ở bài trước:

DT_Datesbetween = CALCULATE(sum(‘Sale Datamaker'[Doanh thu]),DATESBETWEEN(‘Sale Datamaker'[Dates],date(2015,1,1), date(2017,12,31)))

Và kết quả tôi có:

Tôi sẽ cho các bạn xem chi tiết doanh thu từ 2015 đến 2017 như thế nào nhé:

Chúc các bạn thực hiện thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *