30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Incremental Refresh là gì?

Incremental refresh là phương thức tải những dữ liệu có thay đổi mà không cần phải tải lại toàn bộ dữ liệu.

Incremental refresh phù hợp để sử dụng khi tập dữ liệu rất lớn trong Power BI với các lợi ích sau:

  • Làm mới nhanh hơn – Chỉ những dữ liệu đã thay đổi mới cần được làm mới. Ví dụ: chỉ làm mới năm ngày cuối cùng của tập dữ liệu mười năm.
  • Làm mới đáng tin cậy hơn – Không còn cần thiết phải duy trì kết nối lâu dài với hệ thống nguồn dễ thay đổi.
  • Giảm mức tiêu thụ tài nguyên – Ít dữ liệu cần làm mới làm giảm mức tiêu thụ tổng thể của bộ nhớ và các tài nguyên khác.

Làm thế nào để cài đặt Incremental refresh?

Dùng Power BI Desktop, vào Home, chọn Transform data để mở cửa sổ Power Query Editor. Sau khi cửa sổ Power Query Editor xuất hiện, chọn New Parameter.

Tạo 2 parameter có tên RangeStart và RangeEnd.

Lọc dữ liệu dựa trên 2 tham số vừa tạo. Sau khi tạo hai tham số, bạn cần lọc dữ liệu của trường date dựa trên 2 thông số này. Ví dụ, trong bảng dataMaker, bạn có thể lọc Date bằng bộ lọc cột như hình bên dưới:

Sau khi làm xong các bước này, dữ liệu của bạn sẽ được lọc dựa trên giá trị mặc định của 2 tham số RangeStart và RangeEnd. Giá trị của 2 tham số này thay đổi được ở phần cài đặt Incremental Refresh.

  • Store rows: Lưu dữ liệu 2 năm gần nhất.
  • Refresh rows: làm mới 4 tháng gần nhất tính đến hiện tại.
  • Detect data changes: chỉ làm mới dữ liệu khi một cột có giá trị tối đa bị thay đổi.
  • Only refresh complete periods: chỉ làm mới khi hoàn thành 1 chu kì.

Chú ý: Hoạt động làm mới chạy ở múi giờ UTC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *