30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Hướng dẫn sử dụng hàm TREATAS() để tạo mối quan hệ ảo trong Power BI

Xin chào các bạn, trong bài viết hôm nay dataMAKER sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm DAX Treatas () để tạo mối quan hệ ảo giữa các bảng trong Power BI.

1.Hàm Treatas () là gì?

Hàm Treatas () áp dụng kết quả của biểu thức bảng làm bộ lọc cho các cột của bảng không liên quan.

Cấu trúc:

TREATAS(table_expression, <column>[, <column>[, <column>[,…]]]} )

Thông số:

table_expression: Biểu thức cho kết quả trong bảng
<column>: một hoặc nhiều cột dùng để tạo liên kết.

Giá trị trả về:

Một bảng chứa tất cả các hàng trong các cột cũng có trong biểu thức bảng.

2. Ví dụ minh họa

dataMAKER có 3 bảng dữ liệu theo model không có mối quan hệ như hình bên dưới.

Để xem giá trị Category trong bảng Product Master theo doanh số bán hàng của bảng Sales, dataMAKER viết hàm như hình bên dưới.

Kết quả trả về giá trị bằng nhau giữa các Category và bằng giá trị tổng, nguyên nhân là do giữa bảng Product Master và bảng Sales chưa được tạo mối quan hệ.

Bây giờ dataMAKER sẽ sử dụng hàm Treatas() để viết biểu thức tính Doanh số bán hàng theo sản phẩm như hình

Ở đây dataMAKER đã tạo mối quan hệ ảo giữa bảng Product Master và bảng Sales bằng hàm Treatas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *