30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Cách chuyển đổi dữ liệu đang lưu theo dòng chia cách bởi khoảng trống thành cột tương ứng

Bài viết này dataMAKER hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi dữ liệu đang lưu theo dòng chia cách bởi khoảng trống thành cột tương ứng.

Chúng ta có một data nguồn lưu thông tin như sau:

Kết quả đạt được sau khi chuyển đổi:

Thao tác thực hiện:

Nhập data trên vào Power Query được như ảnh sau:

Bước 1: Loại bỏ dòng trồng

Tại Column1 nhấn vào vùng khoanh đỏ và filter bỏ phần tử null như ảnh sau:

Được kết quả như sau:

Bước 2: Tạo cột Index bắt đầu từ số 0

Chọn Add Column > Index Column > From 0 như ảnh sau:

Được kết quả sau:

Bước 3: Tạo cột Modulo, Subtract từ cột Index
Chọn cột Index, tiếp theo chọn Add Column > Standard > Modulo như ảnh sau:

Xuất hiện bảng Modulo, nhập 3 (vì mỗi item trên data chiếm 3 dòng, tuỳ vào data sẽ nhập số này tương ứng):

Được kết quả như sau:

Tiếp theo chọn cột Index, tiếp theo chọn Add Column > Standard > Subtract như ảnh sau:

Xuất hiện bảng Subtract, chọn như sau:

Được kết quả như sau:

Tiếp theo xoá cột Index.

Bước 4: Pivot Column cột Modulo

Chọn cột Modulo chọn Transform > Pivot Column như ảnh sau:

Xuất hiện bảng chọn Pivot Column, chọn như ảnh sau:

Được kết quả sau:

Tới đây, đổi lại tên cột, định dạng lại kiểu dữ liệu là hoàn thành, chúc bạn thành công.

Trên đây là một ví dụ nhỏ về xử lý, chuẩn hoá dữ liệu nguồn các bạn thường gặp, dataMAKER sẽ thực hiện một vài các ví dụ về xử lý, chuẩn hoá dữ liệu bằng Power Query mời các bạn cùng đón đọc ở các bài viết tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *