30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Data View & Relationship View trong Power BI

Data View

Data View giúp bạn quan sát, khám phá và hiểu rõ dữ liệu cụ thể trong cơ sở dữ liệu (Database). Nó khác với khi bạn quan sát bảng (Table), cột (Column) và dữ liệu trong mục Query Editor. Với Data View, bạn quan sát dữ liệu sau khi nó được tải lên và đã tạo các ràng buộc dữ liệu (Relationship).

Khi bạn thiết kế dữ liệu, đôi khi bạn cần quan sát kết quả thực tế ở các bảng và cột, chính xác đến các dữ liệu thực tế ở từng dòng. Điều này hoàn toàn cần thiết khi tạo các cột chứa dữ liệu mới sau tính toán hay xác định kiểu dữ liệu từng cột.

1 – Data View Icon: Chọn để chuyển sang kiểu quan sát dữ liệu

2 – Data Grid: Hiển thị dữ liệu (tất cả dòng và cột) của bảng được chọn. Lưu ý: Nếu bạn quan sát thấy có cột màu xám thì đó là các cột ẩn trong Report View. Bạn có thể bấm chuột phải vào cột đó để thay đổi tùy chọn.

3 – Modeling Ribbon – Quản lý các ràng buộc dữ liệu (relationship), tạo các tính toán, thay đổi kiểu dữ liệu (data type), định dạng (format), loại dữ liệu (data category) cho từng cột

4 – Search: Tìm kiếm bảng (table) hay cột (column) trong dự án của bạn

5 – Field List: Chọn bảng và cột để quan sát trong Data Grid

Relationship View

Hiển thị tất cả các bảng (Table), cột (Column) và các mối quan hệ dữ liệu (Relationship). Phần này rất hữu dụng khi bạn thiết kế các cơ sở dữ liệu phức tạp hoặc có nhiều mối quan hệ giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu.

A – Relationship View Icon: Bấm vào để chuyển sang kiểu quan sát các mối quan hệ dữ liệu.

B – Relationship: Bạn có thể hơ chuột lên các ràng buộc dữ liệu để hiển thị các cột đã dùng. Bấm chuột 2 lần để mở bảng Edit Relationship (thay đổi ràng buộc dữ liệu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *