30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

[Q&A] Highlight các giá trị Duplicated ở table trong Power BI

Trong số các câu hỏi mà dataMAKER đã nhận được, thì dataMAKER có thấy một bạn có hỏi như sau:

“Trong Power BI, có thể highlight các giá trị duplicated ở table giống như ở Microsoft Excel không?

Và câu trả lời của dataMAKER đó là: .

Để giải thích rõ hơn cho câu trả lời này các bạn cùng dataMAKER xem ví dụ bên dưới

Ví dụ: dataMAKER có một bảng dữ liệu về khách hàng như hình bên dưới, bây giờ dataMAKER muốn highlight các khách hàng lặp lại trong bảng

Đầu tiên, dataMAKER sử dụng một Measure làm điều kiện để sử dụng tính năng Conditional formatting để thực hiện highlight các giá trị bị lặp lại.

Measure sẽ được viết theo logic sau: dùng hàm CALCULATETABLE() để ghi nhận các giá trị Customer trong bảng Table, sau đó đưa hàm đếm dòng COUNTROWS() vào để đếm các giá trị trong bảng CALCULATETABLE() trên. Kết quả trả về:

= 1 –> nghĩa là giá trị Customer này chỉ xuất hiện 1 lần

> 1 –> nghĩa là giá trị Customer này xuất hiện nhiều hơn 1 lần

Từ đây, các bạn gọi thêm hàm IF() vào để lấy giá trị phục vụ cho thao tác Conditional Formatting tiếp theo.

Ở trường Customer, chọn Conditional Formatting–> Background Color và chọn điều kiện như hình bên dưới, sau đó chọn OK

Và kết quả thu được:

Ta thấy, các giá trị bị trùng lặp đã được highlight màu xanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *