30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

Power Query – Cách xử lý trong trường hợp tên cột chiếm 2 dòng

Bài viết này hướng dẫn xử lý khi gặp trường hợp tên cột chiếm 2 dòng trong table excel.

Vấn đề:

Có 1 table trong excel như sau:

Yêu cầu chuyển table trên thành:

Thao tác thực hiện trên Power Query Editor:

Bước 1: Tách 2 dòng header của table:

Tạo một step mới sau đó nhập M-Code:

Table.FirstN(dataMaker_Table,2)

vào khung đỏ, khung xanh là kết quả thu được khi dùng M-Code trên.

Bước 2: chuyển table ở bước 1 thành 1 List:

Tạo một step mới sau đó nhập M-Code:

Table.ToColumns(#"2F row")

vào khung đỏ, khung xanh là kết quả khi dùng M-Code trên.

Bước 3: Nối tên của 2 dòng header

Tạo một step mới sau đó nhập M-Code:

List.Transform(#"To Column", each Text.Combine(_," "))

vào khung đỏ, khung xanh là kết quả khi dùng M-Code trên.

Bước 4: Chuyển List ở bước 3 thành 1 record.

Tạo một step mới sau đó nhập M-Code:

Record.FromList(#"List Transfrom", Table.ColumnNames(dataMaker_Table))

vào khung đỏ, chúng ta sẽ thu được kết quả như hình ở khung xanh bên dưới:

Bước 5: Lấy nội dung bảng (bỏ 2 dòng header table)

Tạo một step mới sau đó nhập M-Code:

Table.Skip(dataMaker_Table,2)

vào khung đỏ, thu được kết quả như khung xanh bên dưới:

Bước 6: Ghép tên cột và nội dung:

Tạo một step mới sau đó nhập M-Code:

Table.PromoteHeaders(Table.InsertRows(Content,0,{Header}))

vào khung đỏ, khung xanh là kết quả khi dùng M-Code trên.

Thao tác thực hiện nhanh bằng Advanced Editor:

Thay vì thực hiện từng bước như hướng dẫn trên, chúng ta có thể thực hiện nhanh bằng cách mở Advanced Editor và copy đoạn M-Code sau:

#"2F row" = Table.FirstN(dataMaker_Table,2),
#"To Column" = Table.ToColumns(#"2F row"),
#"List Transfrom" = List.Transform(#"To Column",each Text.Combine(_," ")),
Header = Record.FromList(#"List Transfrom", Table.ColumnNames(dataMaker_Table)),
Content = Table.Skip(dataMaker_Table,2),
Done = Table.PromoteHeaders(Table.InsertRows(Content,0,{Header}))

Sau đó dán đoạn M-code vừa copy vào như khung đỏ bên dưới:


Tới đấy phần xử lý trường hợp tên cột chiếm 2 dòng đã hoàn thành, chúc bạn thành công.


Trên đây là 1 cách xử lý khi tên cột chiếm 2 dòng, dataMaker sẽ thực hiện một vài các Tips & tricks về xử lý dữ liệu bằng Power Query, mời các bạn cùng đón đọc thêm ở các bài viết tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *