30% off automatic replica cartiers. best swiss iwc replicas is a truly classic and tasty watch. cheap iwcwatch.to sale. approximately four decades might be https://www.audemarspiguetwatches.to/ for sale in usa pioneer. audemarspiguetwatch usa needs superior artistry as well as engineering science. high end https://franckmullerwatches.to/ from replicamaker. each and every high quality https://www.franckmuller.to/ is truly a understand masterpiece of design. absolute hand and wrist in making is actually a leading benefit from luxury movadowatch.to watches. highest quality and absolutely movadowatches.to. have to choose the right store to buy a good luxuryreplicawatch.to,in here you can rest assured.

[Q&A] Cách tạo tháng chỉ có 2 ký tự?

Question:

Trong quá trình đào tạo tại các Doanh nghiệp, khi học đến các hàm xử lý dữ liệu dạng Date/Time thì dataMAKER có nhận được câu hỏi sau:

Ví dụ chúng ta có 1 chart thể hiện Tổng Doanh thu theo Tháng, vậy làm sao trục Axis thể hiện Tháng chỉ thể hiện đúng 2 ký tự đầu tiên đại diện cho tháng đó thôi? Chúng ta cùng thử nghiệm một chút như sau:

Nếu thể hiện theo MonthNumber:

Nếu thể hiện theo MonthName và ép định dạng về text thì cũng chỉ thể hiện được 3 ký tự đầu:

Vậy làm sao trục Axis này chỉ thể hiện được 2 ký tự đầu tiên của tháng?

Answer:

Để có thể lấy được 2 ký tự đầu tiên của tháng thì chúng ta sẽ không dùng các hàm định dạng Date/Time, dataMAKER sẽ dùng hàm DAX để xử lý thông qua các điều kiện như sau:

Month_One_Letter = 
SWITCH(
  TRUE(),
  Dates_ref[MonthNo] = 1, "JA",
  Dates_ref[MonthNo] = 2, "FE",
  Dates_ref[MonthNo] = 3, "MA",
  Dates_ref[MonthNo] = 4, "AP",
  Dates_ref[MonthNo] = 5, "MA",
  Dates_ref[MonthNo] = 6, "JU",
  Dates_ref[MonthNo] = 7, "JU",
  Dates_ref[MonthNo] = 8, "AU",
  Dates_ref[MonthNo] = 9, "SE",
  Dates_ref[MonthNo] = 10, "OC",
  Dates_ref[MonthNo] = 11, "NO",
  Dates_ref[MonthNo] = 12, "DE"
)

Sau đó chúng ta đưa vào biểu đồ và kết quả đã đúng như mong đợi:

Lưu ý: Các bạn có thể dùng Power Query để lấy 2 ký tự này ra cũng được.

Have fun,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *